ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พัฒนาสมวัย

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคุณากร ต้องมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย

มีวินัย

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคุณากร ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ใฝ่เรียนรู้

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคุณากร ต้อได้รับการปลูกฝังให้มี ความคิดสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้ และรักการอ่าน

คู่คุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคุณากร ต้องได้รับการปลูกฝังด้าน คุณธรรมพื้นฐาน และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม

จากใจผู้บริหารและคุณครู

ส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากใจทีมงานผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนอนุบาลคุณากร
พันเอกพงศ์สรรค์ สุขมาก

พันเอกพงศ์สรรค์ สุขมาก

ผู้จัดการโรงเรียน

การสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย ตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้ติดตัวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูต้องร่วมมือกันในการสร้างเด็กที่มีคุณภาพต่อไป

นางวาสนา ว่านเครือ

นางวาสนา ว่านเครือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นสถานศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นในการวางรากฐานที่ดีแข็งแรงให้กับเด็กทั้งทางด้านพัฒนาการ สุขภาพอนาัยที่ดี ซึ่งช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงทองของชีวิตที่จะเตรียมให้กับเด็กๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

นางพรรณทิวา เรืองทอง

นางพรรณทิวา เรืองทอง

ครู

ก้าวแรกของการเรียนรู้ สถานศึกษาปฐมวัยถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเริ่มต้นที่ดีจะช่วยสร้างมั่นใจและปลูกฝังความรู้สึกรักสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ

นางสาวสุกัญญา หน่ายมี

นางสาวสุกัญญา หน่ายมี

ครู

นิทานสำหรับเด็กๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมพัฒนาการที่ดี เด็กๆจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังนิทานเพราะนิทานเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างจินตนาการของเด็กๆ อนึ่งคุณพ่อคุณแม่มีเวลาต้องมาพร้อมใจกันเล่านิทานก่อนนอนวันละนิด สร้างความคิดในด้านบวกให้กับลูกน้อย

ติดตามโรงเรียนผ่าน Facebook Fanpage

สาระน่ารู้

ข้อมูลความรู้ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลคุณากร

ข้อมูลการติดต่อ

สามารถติดต่อโรงเรียนผ่านทุกช่องทางค่ะ

สถานที่ตั้งโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลคุณากร 037-393511 จันทร์ - ศุกร์ 8:00-16:00

E-mail ถึงเรา